Drukuj 

Liderzy na dziś – Liderzy na jutro. Jakie kompetencje przywódcze mają członkowie zarządów i rad nadzorczych? Raport Deloitte z badania kompetencji menadżerów (styczeń 2015).

Raport Deloitte Liderzy na dziś – Liderzy na jutro to pierwsza na polskim rynku analiza dotycząca kompetencji przywódczych członków zarządów i rad nadzorczych. Raport powstał w oparciu o kompleksowe badanie wśród menedżerów najwyższego szczebla. Unikalną zaletą badania jest nowatorskie podejście oparte na stworzonym specjalnie dla obecnych potrzeb rynku – Modelu Kompetencji Przywódczych. Model powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów oraz praktyków biznesowych i jest pierwszym tego typu narzędziem w Polsce.

W ostatnich pięciu latach socjologowie obserwują istotne zmiany w stylu życia i wartościach, które dominują w społeczeństwach zachodnich. Kryzys gospodarczy 2008 roku spowodował zmianę warunków ekonomicznych, a tym samym sposobów produkcji, sprzedaży, kupna, a przede wszystkim funkcjonowania w życiu codziennym. Równowaga na rynkach światowych wciąż jest chwiejna. Utrzymujące się bezrobocie (na niespotykanym dotąd poziomie wśród młodych i dobrze wykształconych osób) oraz stagnacja gospodarcza nasilają na świecie dwa niekorzystne społecznie procesy: wzrost lęku i spadek zaufania. Te czynniki mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania nie tylko społeczeństwa, lecz także środowiska biznesowego.

Badania przeprowadzone przez Johna Gerzemę na 64 tysiącach respondentów w 13 krajach świata reprezentujących 65% światowego krajowego produktu brutto pokazują, m.in. że: od czasów kryzysu ludzie darzą zaufaniem jedynie 1 firmę na 4 oraz wyrażają rozczarowanie co do sposobu działania zarówno rządów, jak i przedsiębiorstw.

Zmienia się definicja lidera i jego rola w biznesie

Istotnym czynnikiem dla pozytywnego postrzegania przyszłości firm jest zaufanie do kompetencji osób, które nimi zarządzają. Badanie sondażowe przeprowadzone na zlecenie Deloitte pokazuje, że większość konsumentów postrzega kompetencje liderów biznesu do pełnienia ich funkcji, jako co najwyżej przeciętne. Opinia ta jest niezależna od wieku, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia (choć osoby z wyższym wykształceniem oceniają kompetencje liderów nieco wyżej).

Dane pokazują, że prawie 70% respondentów ogólnopolskiego badania postrzega kompetencje zarządzających firmami jako słabe i przeciętne, a 27% jako dobre i bardzo dobre. Ta ocena to wyraźny sygnał, że zarówno obywatele jak i pracownicy oczekują poprawy kompetencji zarządzających firmami. Sposób zarządzania, dominujący w ostatnich latach staje się coraz mniej skuteczny w obecnej rzeczywistości i konieczne są zmiany.

W badaniu Deloitte „Kompetencje przywódcze” uwzględniono dwie perspektywy: członków zarządów, którzy biorą udział w bieżącym kierowaniu firmą, mającym zarówno operacyjny, jak i strategiczny charakter oraz członków rad nadzorczych, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w codzienne działania, ale pełnią bardziej strategiczną i kontrolną rolę. Badanie przeprowadzono na próbie 172 menadżerów na różnych szczeblach reprezentujących największe firmy w Polsce.
Rynek potrzebuje nowego Modelu Kompetencji Przywódczych Nowe wyzwania związane ze zmianami warunków ekonomicznych wymagają nowego zestawu kompetencji. Grupa ekspertów oraz praktyków biznesowych przed rozpoczęciem badania wyłoniła i zdefiniowała 10 kompetencji przywódczych, które są ważne dla zarządzania firmą. W tej grupie znaleźli się eksperci Deloitte o doświadczeniach w bezpośrednim zarządzaniu (partnerzy, dyrektorzy działów), doradcy biznesu (psychologowie, socjologowie) oraz przedstawiciele firm zajmujący się rekrutacją na najwyższe stanowiska menedżerskie.

Wypracowany w tej grupie Model Kompetencji Przywódczych to pierwsze tego typu narzędzie w Polsce przygotowane metodą ekspercką. Na bazie Modelu stworzono ankietę i zbadano czy i w jakim stopniu członkowie zarządów i rad nadzorczych polskich firm posiadają wymienione kompetencje. Zanalizowano także czy posiadane dzisiaj umiejętności muszą się zmieniać, aby liderzy mogli sprostać nowym wyzwaniom.

Pełny tekst raportu do pobrania tutaj.

Źródło: Deloitte